Data utworzenia: 04.04.2018 Numer referencyjny: SXJ042 Płatny 3 198,00 zł

Saldo opakowań zwrotnych | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 3 198,00 zł

Zastosowanie

Raport służy do wyliczenia zbiorczego aktualnego stanu opakowań zwrotnych w stosunku do dostawców i odbiorców firmy. Za opakowania zwrotne uznawane są towary wykazujące obrót do dokumentach kaucji: WKA i PKA.  Zwraca informację o stanie ilościowym i wartościowym kaucji posiadanych przez podmioty zewnętrzne i posiadanych przez firmę w stosunku do tych podmiotów.

Raport kaucji - saldo zbiorcze
 

Zasada działania

Raport pokazuje stan kaucji w stosunku do współpracujących podmiotów - dostawców i odbiorców. Stan ujemny oznacza, że podmiot posiada nasze opakowania, a stan dodatni, że my posiadamy opakowania  należące do podmiotu. 

Na saldo kaucji składają się wszystkie historyczne dokumenty kaucji - na PLUS dokumenty PKA i WKK (korekty do WKA), a na MINUS dokumenty WKA i PKK (korekty do PKA). 

Raport posiada dwa poziomy szczegółowości - ogólne saldo kaucji w perspektywie wszystkich podmiotów i szczegółowa historia obrotu kaucjami na wskazanym podmiocie. Na poziomie ogólnym raport nie bierze pod uwagę rozliczonych dokumentów kaucji. Przez rozliczony dokument kaucji rozumie się taki, który:

  • jest skorygowany dokumentem przeciwstawnym (na przykład do WKA wystawiono dokument WKK)
  • jest rozliczony fakturą (na przykład do WKA wygenerowano dokument FS)

 

Na poziomie ogólnym istnieje możliwość zawężenia wyników raportu do wskazanego podmiotu (parametr Kontrahent] i wskazanego handlowca (parametr Opiekun]. Przez Opiekuna rozumie się pracownika z listy pracowników powiązanego z dokumentem kaucji. Umożliwia to wykazanie stanu kaucji wobec podmiotów obsługiwanych przez określonego handlowca:

Raport kaucji - filtr na podmiot i opiekuna

Na drugim poziomie szczegółowości istnieje możliwość uwzględnienia dokumentów kaucji zarówno skorygowanych jak i rozliczonych fakturą. Aby otworzyć szczegółową historę obrotu kaucjami dla wskazanej pozycji należy dwukrotnie kliknąć pozycję raportu, co spowoduje otwarcie raportu szczegółowego:

Raport kaucji - historia obrotu

Domyślnie raport przedstawia listę dokumentów kaucji składających się na saldo zbiorcze, czyli z pominięciem kaucji rozliczonych. Istnieje jednak możliwość wykazania kaucji rozliczonych przez zaznaczenie parametrów [Uwzględniaj rozliczone fakturą] oraz [Pomiń korygowane].

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

W kwestii ewidencji opakowań zwrotnych praktycznie nic nie zmieniło się od począku ich funkcjonowania i wydaje się mało prawdopodobne, aby nastąpiły jakieś zmiany. 

Definicja raportu ogólnego

Lista kontrahentów

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Definicja raportu podrzędnego

Raport [SXJ042A]

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Dodatkowe obiekty bazy danych

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph