Data utworzenia: 05.05.2009 Numer referencyjny: SXJ002 Płatny 344,40 zł

Historia dostawy | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony. Jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp i przeczytać ten artykuł zaloguj się lub zarejestruj i wykup dostęp / Koszt: 344,40 zł

Logowanie / Rejestracja

Zastosowanie

Zestawienie prezentuje listę transakcji (dokumentów handlowych i magazynowych) dla wskazanej partii towaru w kolejności chronologicznej. Przychód prezentowany jest ze znakiem dodatnim, a rozchód ze znakiem ujemnym. Data dokumentu jest datą wydania lub przyjęcia towaru z magazynu i jest zbieżna z datą używaną na wydruku [Stan magazynu na dzień].

Lista dokumentów dla wskazanej dostawy i partii

Może stanowić pomoc w następujących sytuacjach:

 • odnalezienie i śledzenie obrotu magazynowego na określonej partii towaru (np. po numerze seryjnym)
 • uzgadnianie rozbieżności pomiędzy stanem handlowym, a magazynowym - raport może wykazywać różnice ilościowe pomiędzy dokumentami
 • uzgadnianie stanu ilościowego i wartościowego na dzień - pomaga odnaleźć dokumenty, które wymagają skorygowania wartości, w sytuacji gdy wydruk [stan magazynu na dzień] wykazuje ilości zerowe i wartości niezerowe
 • odnalezienie dokumentów  uniemożliwiających wykonanie korekty zakupu - w sytuacji gdy partia towaru jest rozchodowana i program nie pozwala stworzyć FZK/PZK to można odnaleźć fakturę rozchodową uniemożliwiającą stworzenie korekty
 • śledzenie ruchów przesunięć magazynowych  oraz rozchodu i przychodu towaru dla wskazanej partii towaru
 • zliczenie historycznej ilości i wartości towaru na magazynie dla wskazanej partii (choć do tego celu lepiej nadaje się raport SXJ049 Stan magazynu na dzień wg partii)
 • uzgadnianie wartości zasobu magazynowego z dokumentami, z których wynika ten zasób
 • analiza wybranego towaru w przypadku nieprawidłowości wykazywanych na wydruku [Stan magazynu na dzień], na przykład w sytuacji stanu ilościowego zerowego i stanu wartościowego niezerowego

Podobne zestawieniedostępne jest w standardzie programu. Jego głównym ograniczeniem jest jednak to, że nie daje możliwości zrobienia zetawienia na nieistniejącym zasobie, czyli takim, który został już rozchodowany. Raport historii towaru dostępny jest na karcie towaru -> zakładka Zasoby -> Ikona w pasku narzędziowym "Historia towaru":

Historia towaru raport standardowy ERP XL

Zasada działania

Dla wkazanego zasobu magazynowego lub dla wskazanej pozycji dokumentu zestawienie pokazuje listę dokumentów z wyszczególnieniem numeru dokumentu, daty wystawienia, wartości i ilości w kolejności chronologicznej. Pozycje przychodowe wykazywane są ze znakiem dodatkim, a pozycje rozchodowe ze znakiem ujemnym, co umożliwia wyliczenie historycznego stanu magazynu na wskazany dzień. 

Suma ilości i wartości ze wszystkich pozycji powinna być zgodna z bieżącą wartością zasobu magazynowego.

Parametry zestawienia:

 • GID Numer dostawy - wewnętrzny identyfikator dostawy 
 • Magazyn - kod magazynu z możliwością wybrania jednego lub wszystkich
 • Tylko różnice - ogranicza wyświetlanie pozycji do tych, które wykazują inną ilość pomiędzy dokumentem handlowym, a magazynowym

Zestawienie może zostać uruchomione w kilku kontekstach programu:

 • bezpośrednio z poziomu listy towarów (SXJ002A) - GID Numer dostawy należy wprowadzić ręcznie
 • pośrednio z poziomu dowolnego dokumentu handlowego (SXJ002B) - wtedy pojawia się lista pozycji dokumentu handlowego, a podwójne kliknięcie na pozycji wywołuje główne zestawienie (SXJ002A) dla wskazanej dostawy

Identyfikatory dostaw dokumentu handlowego na potrzeby historii dostawy

 • pośrednio z poziomu kartoteki towarowej (SXJ002C) - wtedy pojawia się lista aktywnych zasobów danego towaru, a podwójne kliknięcie na pozycji wywołuje główne zestawienie (SXJ002A) dla wskazanej dostawy

Identyfikatory dostaw zasobów towaru dla historii dostawy

 • pośrednio z poziomu dokumentu magazynowego (SXJ002D) - wtedy pojawia się lista pozycji dokumentu magazynowego, a podwójne kliknięcie na pozycji wywołuje główne zestawienie (SXJ002A) dla wskazanej dostawy

Indentyfikatory dostaw dokumentu PM/WM dla historii dostawy

Analiza rozbieżności

Cechą programu jest możliwość ewidencji dwóch stanów magazynowych - handlowego wynikającego z dokumentów handlowych (FS, FZ, PZ, WZ, itp) oraz magazynowego wynikającego z dokumentów magazynowych (PM i WM). Zdarza się, że w wyniku niedbałości operatorów stany te są różne. Może to uniemożliwiać generowanie nowych dokumentów, a w szczególności prawidłowe wykonanie inwentaryzacji magazynowej.  

Dzięki dostępnemu parametrowi [Tylko różnice] raport umożliwia wykazanie różnic ilościowych pomiędzy dokumentami handlowymi, a magazynowymi. Uzyskanie tej informacji wymaga jednak wiedzy o dostawie, która spowodowała taką rozbieżność. Ułatwieniem jest zbiorczy raport wykazujący wszystkie różnice pomiędzy stanem handlowym, a magazynowym - [SXJ007 Rozbieżność stanu handlowo-magazynowego]. Stanowi on odrębne rozwiązanie ale jego składową (raportem podrzędnym) jest również raport historii dostawy (SXJ002A).

Raport historii dostawy ograniczony do samych rozbieżności pomiędzy stanem handlowym, a magazynowym:

Historia transakcji wskazanej GID Dostawy - tylko różnice

Dzięki odnalezieniu dokumentów wykazujących różnice możliwe jest ich poprawienie. Szerzej ten temat omówiony został w solucji SXJ035 Uzgadnianie stanu handlowo-magazynowego.

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Raport jest niewrażliwy na zmianę wersji, pod warunkiem że nie zaistnieją nowe typy dokumentów handlowych (co jest mało prawdopodobne). Nowe typy dokumentów handlowych mogą nie być obsługiwane przez funkcje zwracające znak transakcji (przychód jako dodatni i rozchód jako ujemny).

Podłączenie raportu w programie

Na raport składają się dodatkowe raporty pomocnicze podpięte w kontekstach:

 • SXJ002B na każdym używanym w firmie dokumencie handlowym (w kontekście tabeli CDN.TraNag)
 • SXJ002C na kartotece towarowej (w kontekście tabeli CDN.TwrKarty)
 • SXJ002D na dokumentach PM i WM (w kontekście tabeli CDN.MagNag)

Właściwy raport jest wywoływany z poziomu raportów pomocniczych jest więc raportem zagnieżdżonym zależnym (drill-down). Podwójne kliknięcie pozycji na raporcie pomocniczym otwiera raport właściwy dla wskazanej pozycji. W pierwszej kolejności należy więc podpiąć raporty pomocnicze, a później raport właściwy, podpinając go jako raport zagnieżdżony pod raporty pomocnicze.

Sposób podpięcia raportu zagnieżdżonego na przykładzie raport pomocniczego wywoływanego z karty towarowej (SXJ002C):

Przykład raportu zagnieżdżonego

Dodatkowo w przypadku posiadania raportu  SXJ049 Stan magazynu na dzień wg partii możliwe jest podłączenie spięcie ich ze sobą na takiej zasadzie, że podwójne kliknięcie pozycji na raporcie SXJ049 spowoduje otwarcie historii wskazanej partii przez raport SXJ002A. Raport SXJ0049 stanowi odrębną ofertę.

Raporty należy spiąć ze sobą w ten sposób:

Sposób podpięcia raportu podrzędnego SXJ002A pod raport SXJ0049

Definicja raportu pomocniczego w kontekście dokumentu handlowego

FZ, FZK, PZ, PZK, PZI, PKI, FS, FSK, WZ, WZK, FSE, FKE, PW, PWK, RW, RWK, KK, MMP, MMW, PA, PAK

Tak

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony

Definicja raportu pomocniczego w kontekście karty towaru

Karta towaru, zakładka: wszystkie

Tak

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony

Definicja raportu pomocniczego w kontekście dokumentu PM/WM

PM, WM

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony

Definicja raportu głównego

Lista towarów wg kodu, raport SXJ002B, raport SXJ002C, raport SXJ002D

Tak

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony

Wymagane obiekty SQL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony

Oceń artykuł: 
Vote up!
0
Vote down!
0