Data utworzenia: 05.05.2009 Numer referencyjny: SXJ002 Płatny 738,00 zł

Historia dostawy | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 738,00 zł

Zastosowanie

Raport służy do analizy historii transakcji na wybranej dostawie z uwględnieniem ruchów handlowych i magazynowych, z możliwością wykazania różnic pomiędzy stanami handlowymi i magazynowymi.

Przykładowe działanie raportu dla wskazanej dostawy: 

Lista dokumentów dla wskazanej dostawy i partii

Do czego może przydać się ten raport:

 • Odnalezienie i śledzenie obrotu magazynowego na określonej partii towaru (np. po numerze seryjnym)
 • Uzgadnianie rozbieżności pomiędzy stanem handlowym, a magazynowym - raport może wykazywać różnice ilościowe pomiędzy dokumentami
 • Uzgadnianie stanu ilościowego i wartościowego na dzień - pomaga odnaleźć dokumenty, które wymagają skorygowania wartości, w sytuacji gdy wydruk [stan magazynu na dzień] wykazuje ilości zerowe i wartości niezerowe
 • Odnalezienie dokumentów  uniemożliwiających wykonanie korekty zakupu - w sytuacji gdy partia towaru jest rozchodowana i program nie pozwala stworzyć FZK/PZK to można odnaleźć fakturę rozchodową uniemożliwiającą stworzenie korekty
 • Śledzenie ruchów przesunięć magazynowych  oraz rozchodu i przychodu towaru dla wskazanej partii towaru
 • Zliczenie historycznej ilości i wartości towaru na magazynie dla wskazanej partii (choć do tego celu lepiej nadaje się raport SXJ049 Stan magazynu na dzień wg partii)
 • Uzgadnianie wartości zasobu magazynowego z dokumentami, z których wynika ten zasób
 • Analiza wybranego towaru w przypadku nieprawidłowości wykazywanych na wydruku [Stan magazynu na dzień], na przykład w sytuacji stanu ilościowego zerowego i stanu wartościowego niezerowego

 

Istnieje alternatywa dla tego raportu dostępna w standardzie programu: raport Historii towaru dostępny jest na karcie towaru -> zakładka Zasoby -> Ikona w pasku narzędziowym "Historia towaru":

Historia towaru raport standardowy ERP XL

Jednym z jego głównych ograniczeń jest brak możliwości wywołania dla rozchodowanego zasobu. Poza tym nie wykazuje dokumentów magazynowych i nie umożliwia wykazania rozbieżności handlowo-magazynowych.

Zasada działania

Główy raport SXJ002A prezentuje listę transakcji (dokumentów handlowych i magazynowych) dla wskazanej partii towaru w kolejności chronologicznej. Przychód prezentowany jest ze znakiem dodatnim, a rozchód ze znakiem ujemnym.

Data dokumentu jest datą wydania lub przyjęcia towaru z magazynu i jest zbieżna z datą używaną na wydruku [Stan magazynu na dzień], dzięki czemu możliwe jest porównanie raportu z tym wydrukiem.

W celu prześledzenia wybranej dostawy lub partii konieczne jest wskazanie w parametrach raportu.

Dostępne są następujące parametry:

 • GID Numer dostawy - wewnętrzny identyfikator dostawy (odpowiednik pola dst_gidNumer)
 • Numer partii - kod lub numer partii, zwykle jest to EAN dostawy (odpowiednik pola dst_cecha). W ramach tego samego numeru partii może być więcej niż jedna dostawa
 • Magazyn - kod magazynu z możliwością wybrania jednego lub wszystkich
 • Tylko różnice - ogranicza wyświetlanie pozycji do tych, które wykazują inną ilość pomiędzy dokumentem handlowym, a magazynowym

Dla ułatwienia identyfikacji niektórych parametrów (zwłaszcza GID Numer dostawy) i dla łatwości wywołania raportu z różnych miejsc w programie (kontekstów) dostępne są raporty pomocnicze. Zadaniem raportów pomocniczych jest wywołanie raportu głównego z odpowiednimi parametrami z róznych miejsc w programie. 

Raporty pomocnicze

Raporty pomocnicze służą do wywyłania raportu historii dostawy z poziomu różnych miejsc w programie. To obejmuje następujące miejsca:

 • Dowolny dokument handlowy. Raport pomocniczy SXJ002B dostępny w kontekście dokumentu handlowego (FS, FSK, WZ, WZK, PZ, PZK, FZ, FZK, itd. ) wyświetla pozycje na dokumencie handlowym, a podwójne kliknięcie pozycji powoduje otwarcie raportu głównego SXJ002A, który wyświetli historię wskazanej pozycji.

Identyfikatory dostaw dokumentu handlowego na potrzeby historii dostawy

 • Zasoby na kartotece towarowej.  Raport pomocniczy pośrednio SXJ002C dostępny na otwartej kartotece towarowej wyświetla identyfikatory dostaw dla dostępnych na magazynie zasosbów. Podwójne kliknięcie pozycji spowoduje otwarcie raportu głównego SXJ002A dla wskazanego zasobu.

Identyfikatory dostaw zasobów towaru dla historii dostawy

 • Dowolny dokument magazynowy. Raport pomocniczy SXJ002D dostępny w kontekście dokumentu magazynowego (PM lub WM) wyświetla pozycje na tym dokumencie, a podwójne kliknięcie pozycji powoduje otwarcie raportu głównego SXJ002A, który wyświetli historię wskazanej pozycji.

Indentyfikatory dostaw dokumentu PM/WM dla historii dostawy

 • Wszystkie dostawy.  Raport pomocniczy SXJ002E dostępny na liscie towarów wykazuje wszyskie historyczne dostawy (zarówno rozchodowane jak i posiadające stany magazynowe). Raport pokazuje ilościowy i wartościowy stan bieżący (wg historii transakcji - analogicznie do raportu Stan magazynu na dzień), co dodatkowo pozwala na wyłapanie ewentualnych nieprawidłowości (np. ilość zerowa i wartość niezerowa). Podwójne kliknięcie pozycji powoduje otwarcie raportu głównego SXJ002A, który wyświetli historię wskazanej dostawy.
 • Raport SXJ007 Rozbieżność stanu handlowo-magazynowego. Raport dostępy jest w ramach odrębnego rozwiązania, szerzej zostało to opisane w kolejnym punkcie.
 • Raport SXJ049 Stan magazynu na dzień wg partii. Raport dostępny jest w ramach odrębnego rozwiązania.

Raporty pomocnicze należy podpiąć w wyznaczonych miejscach programu (kontekstach). Jeśli ten sam raport pomocniczy występuje w kilku miejscach (np. SXJ002B na różnych dokumentach handlowych) to w każdym kolejnym miejscu należy podpiąć raport na zasadzie "podłączenia istniejącego raportu". Po podpięciu raportów pomocniczych należy pod nimi podpiąć raport główny, w ten sposób:

Przykład raportu zagnieżdżonego

Taki hierarchiczny sposób podpięcia raportu nadrzędnego i podrzędnego będzie powodował otwieranie pozycji na zasadzie zgłębiania (drill-down).  

Analiza rozbieżności stanu handlowo-magazynowego

Cechą programu jest możliwość ewidencji dwóch stanów magazynowych - handlowego wynikającego z dokumentów handlowych (FS, FZ, PZ, WZ, itp) oraz magazynowego wynikającego z dokumentów magazynowych (PM i WM). Jest to opisane szerzej w artykule Stan handlowy i magazynowy w ERP XL.
Zdarza się, że w wyniku niedbałości operatorów stany te są różne. Może to uniemożliwiać generowanie nowych dokumentów, a w szczególności prawidłowe wykonanie inwentaryzacji magazynowej.  

Ten raport umożliwia wykazanie różnic ilościowych pomiędzy dokumentami handlowymi, a magazynowymi, dzięki parametrowi [Tylko różnice]. Na skutek zaznaczenia parametru wykazywane są te dokumenty (handlowe lub magazynowe), które różnią się, jak w poniższym przykładzie:

Historia transakcji wskazanej GID Dostawy - tylko różnice

Dzięki odnalezieniu tej informacji możliwe jest teraz sięgnięcie do źródłowego dokumentu i dokonaniu stosownej poprawki.

W tej formie raport stanowi uzupełnienie innego raportu  - SXJ007 Rozbieżność stanu handlowo-magazynowego, który wykazuje wyłącznie rozbieżności handlowo-magazynowe w perspektywie kartotek towarów. Podwójne kliknięcie na kartotece spowoduje otwarcie raportu SXJ002A umożliwiającego odnalezienie problematycznych dokumentów.  

Definicja raportu głównego SXJ002A

Lista towarów wg kodu oraz podrzędny w stosunku do raportów: SXJ002B, raport SXJ002C, raport SXJ002D, raport SXJ002E, raport SXJ007, raport SXJ049.

Tak

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Definicja raportu pomocniczego SXJ002B

FZ, FZK, PZ, PZK, PZI, PKI, FS, FSK, WZ, WZK, FSE, FKE, PW, PWK, RW, RWK, KK, MMP, MMW, PA, PAK

Tak

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Definicja raportu pomocniczego SXJ002C

Karta towaru, zakładka: wszystkie

Tak

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Definicja raportu pomocniczego SXJ002D

PM, WM

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Definicja raportu wszystkich dostaw SXJ002E

Lista towarów wg kodu

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Wymagane obiekty SQL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Raport jest niewrażliwy na zmianę wersji, pod warunkiem że nie zaistnieją nowe typy dokumentów handlowych (co jest mało prawdopodobne). Nowe typy dokumentów handlowych mogą nie być obsługiwane przez funkcje zwracające znak transakcji (przychód jako dodatni i rozchód jako ujemny).

Rejestr zmian

 • 2019-12-23 Raport SXJ002A - poprawka grupowania dla przypadku, gdy do dokumentu handlowego występuje "kilka WM" - dodatkowe grupowanie po dostawie
 • 2020-01-14 Raport SXJ002A - obsługa parametru ??magNumer przekazywanego przez raport SXJ002C. Podwójne kliknięcie na raporcie zasobów towaru SXJ002C spowoduje otwarcie raportu historii SXJ002A zawężonego do magazynu wskazanego w raporcie nadrzędnym
 • 2020-01-23 Raport SXJ002E - utworzenie raportu w odpowiedzi na potrzebę analizowania rozchodowanych dostaw
 • 2020-02-03 Raport SXJ002A - obsługa wykazywania transakcji dla przypadku błedu związanego powiązaniem transakcji z nieistniejącą dostawą   
 • 2020-04-01 Raport SXJ002A, Raport SXJ002E - wyłącznie dokumentów kosztowych bez referencji na dostawę (TrS_DstNumer = 0)

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph