Data utworzenia: 24.04.2020 Numer referencyjny: SXJ081 Płatny 590,40 zł

Najczęściej używane filtry księgowe | Dodatek ERP XL

Komunikat Informacyjny "Dodatku"
Cena brutto: 590,40 zł

Zastosowanie

Filtry to określone warunki  umożliwiające zawężenie listy danych lub odnalezienie pewnych danych.  Filtry w ERP XL mogą być zaopatrzone w parametry, co daje użytkownikowi możliwość wprowadzenia wartości poszukiwanych danych, np. określonej stawki VAT jak w przykładzie poniżej: 

Przykładowy filtr zawężając listę pozycji do wskazanej stawki VAT
Ten dodatek obejmuje zestaw osiemnastu gotowych filtrów mających zastosowanie w pracy księgowości, między innymi na liście rejestru VAT, na płatnościach, rozrachunkach i zapisach kasowo-bankowych.  Możliwości zdefiniowanych tu filtrów wykraczają poza standardowe filtry dostępne w programie. 

Zestaw powstał na bazie doświadczeń i dobrych praktyk we wdrażaniu obszaru księgowości.  Zwłaszcza na początku pracy na programie zalecamy podłączenie tego zestawu filtrów.

Lista filtrów

 1. Filtry w kontekście listy płatności:
  • SXJ081 Bez korekt
   Wyłacza z listy płatnośc dokumenty korygujące (sprzedaży lub zakupu, w zależności od kontekstu listy). Pomocny m.in. przy wysyłce poleceń zapłaty, gdzie pomija się korekty do zobowiązań. 
  • SXJ081 Tylko korekty
   Wykazuje wyłacznie dokumenty korekt na liście płatności. Służy do wykonania rozliczenia korekt z fakturami (do zrobienia kompensat) przed puszczeniem klientowi płatności za faktury.
  • SXJ081 Data dokumentu w zakresie
   Zawęża listę płatności (zobowiązań do wysłania) do dokumentów mieszczących się we wskazanym zakresie dat. Pozwala na wybraniejednej z pięciu dat: Wystawienia lub Sprzedaży/Zakupu lub Wydania/Przyjęcia lub Wpływu lub Terminu.
  • SXJ081 Numer faktury
   Wyszukuje na liście płatności (zobowiązań do wysłania) dokumentów o wskazanym numerze wewnętrznym, numerze obcym lub numerze korekty.
  • SXJ081 Wg rejestru VAT
   Zawęża na liście płatności pozycje dla okreslonego rejestru VAT. W niektórych firmach określony rejestr VAT jest dedykowany dla określonych płatności.
  • SXJ081 Podmiot: Kontrahent/Pracownik/Urząd
   Ogranicza listę płatności do wybranego typu podmiotu spośród dostępnych: Kontrahent, Pracownik lub Urząd.
  • SXJ081 Forma płatności
   Zawęża listę płatności do wskazanego typu płatności, np. przelew, gotówka, karta, itp.
 2. Filtry w kontekście listy rejestrów VAT:
  • SXJ081 Kwota +/-
   Zawęża listę rejestru VAT do dokumentów zawierających wskazaną kwotę netto, vat lub brutto w pozycjach VAT z możliwością wskazania tolerancji dokładności +/-
  • SXJ081 Nazwa lub NIP kontrahenta
   Wyszukuje i zawęża listę rejestru VAT do faktur na kontrahenta o wskazanym NIP lub nazwie. Obsługuje znaki specjalne procent (dowolny ciąg znaków) i podkreślenie (jeden dowolny znak).
  • SXJ081 Numer dokumentu
   Wyszukuje i zawęża listę rejestru VAT do wskazanego numeru dokumentu. Uwzględnia wyszukiwanie po numerze obcym i numerze wewnętrznym.  Obsługuje znaki specjalne procent (dowolny ciąg znaków) i podkreślenie (jeden dowolny znak).
  • SXJ081 Stawka VAT
   Zawęża listę rejestru VAT do dokumentów posiadających wskazaną stawkę VAT w pozycjach VAT
  • SXJ81 Kwota VAT dodatnia czy ujemna
   Wyszukuje i zawęża listę rejestru VAT do faktur o kwocie VAT dodatnim lub ujemnym w zależności od wskazania.
  • SXJ081 Data Księgowania inna niż data Deklaracji
   Odnajduje dokumenty VAT, które zostały zaksięgowane w miesiącu wcześniejszym lub późniejszym (w zależności od wyboru) w stosunku do miesiąca deklaracji VAT
 3. Filtry w kontekście listy zapisów kasowo-bankowych:
  • SXJ081 Kwota operacji
   Wyszukuje i zawęża listę zapisów kasowo/bankowych do wskazanej kwoty operacji.
  • SXJ081 Konto przeciwstawne
   Zawęża listę zapisów kasowo-bankowych do pozycji zawierających wskazane konto dla podmiotu operacji
  • SXJ081 Rodzaj operacji
   Zawęża listę zapisów kasowo-bankowych do wskazanego typu operacji bankowej w ERP XL lub operacji zwracanej przez bank.
 4. Filtry w kontekście preliminarza płatności
  • SXJ081 Kontrahenci dwaj do kompensaty
   Na liście preliminarza płatności pozwala na odfiltrowanie płatności dwóch kontrahentów w celu dokonania kompensaty
  • SXJ081 Forma płatności
   Zawęża listę na preliminarzu płatności do wskazanego typu płatności, np. przelew, gotówka, karta, itp.
  • SXJ081 Kiedy został wysłany przelew
   Zawęża listę do poleceń zapłaty, które zostały wysłane do banku we wskazanym zakresie dat OD-DO

Jak dodać filtry w programie

Filtry udostępnione tutaj można podpiąć ręcznie lub zaimportować. 

Pierwsza metoda polega na dodaniu tych filtrów ręcznie. Aby dodać filtry ręcznie należy otworzyć okno programu we wskazanym kontekście (np. na liście rejestrów VAT) i oworzyć okienko Konstruktor filtra. Konstruktor filtra otwiera się ikoną klucza narzędziowego dostępnej obok filtra:

Konstruktor filtra
Następnie należy przekopiować ze strony treść filtra i wkleić ją w polu Filtr SQL na zakładce zaawansowane. Pole filtr ISAM można na tym etapie pominąć. Na zakładce Opcje wskazać dostępność filtra - "Globalny" jeśli filtr ma być dostępny dla wszystkich.

Pole Filtr ISAM potrzebne jest wyłącznie dla wydruków w formacie Clarion, które wymagają nieco innej składni. Można je pominąć, ponieważ z reguły te wydruki nie są już wykorzystywane w XL-u. Filtr ISAM nie obsługuje wyrażeń BETWEEN, EXISTS, LIKE oraz funkcji SQL,

Sprawdź, czy potrafisz to zrobić na przykładzie filtra zawężającego listę stawek VAT do wskazanej stawki. W tym celu otwórz okno Rejestr VAT (dowolna zakładka) i otwórz konstruktor filtra. 

W polu Nazwa umieść nazwę filtra: SXJ081 Stawka VAT

W polu Filtr SQL umieść składnię filtra:

@PAR ?@O(0%:0|5%:5|8%:8|23%:23)|StawkaVat|Wskaż stawkę:REG=23 @? @MSG(Wskaż stawkę VAT do odfiltrowania) @TIP(Wskaż stawkę VAT do do odfiltrowania) PAR@
@PAR ?@O(Podlega:1|ZW:0|NP:2)|Kat|Kategoria 0%:1 @? @H({??StawkaVat<>0}) @MSG(Kategoria dla stawki 0%) @TIP(Kategoria dla stawki 0%) PAR@

TrV_StawkaPod=??StawkaVat and trv_flagaVat=case when ??StawkaVAT=0 then ??Kat else Trv_flagaVat end

Tę samą składnię możesz umieścić w polu filtr ISAM (choć nie musisz, jeśli nie korzystasz ze specyficznych wydruków w formacie Clarion).  

Przełącz się na zakładkę Opcje i zaznacz Typ filtra Globalny.

Finalnie definicja tego filtra powinna wyglądać w programie w ten sposób:

Definicja filtra na liście rejestru VAT

Na koniec zapisz filtr przyciskiem zielonego ptaszka.

Drugą metodą jest zaimportowanie wszystkich filtrów do programu za pomocą załączonego skryptu, jednak zrobić to może tylko administrator z dostępem do bazy danych.

Definicja filtrów

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Import filtrów do programu

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Komentarze

Obrazek użytkownika Eltech
Eltech 06.04.2022 - 19:04
Dzień dobry, Czy w polu filtry , dla każdego filtra wywołujemy, czy jest to jeden filtr dla wszystkich " filtrów" Pozdrawiam
Obrazek użytkownika admin
admin 06.12.2023 - 18:12
Wszystkie filtry są spakowane w jednym skrypcie SQL. Uruchomienie tego skryptu na bazie spowoduje dodanie wszystkich filtrów w programie.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph