Data utworzenia: 01.06.2009 Numer referencyjny: SXJ006 Płatny 1 800,00 zł

Dane podstawowe środków trwałych | Raport ERP XL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.
Cena brutto: 1 800,00 zł

Zastosowanie

Przedstawia w postaci tabelarycznej zestawienie wszystkich środków trwałych z wyszczególnieniem danych wartościowych. Pokazuje wartość zmian (zwiększenia i zmniejszenia) we wskazanym roku. Umożliwia łatwy eksport danych do Excela w celu dalszej obróbki, na przykład sumowania kwot dla poszczególnych grup z użyciem funkcji sum częściowych. Umożliwia wygenerowanie informacji o stanie środków trwałych na wskazany dzień historyczny.

raport środków trwałych

W standardzie programu dostępny jest raport graficzny dostępny pod ikoną drukarki o nazwie Wykaz środków trwałych. Nie umożliwia on jednak wykazanie wartości historycznych, nie rozróżnia amortyzacji bilansowej i podatkowej oraz nie daje łatwej możliwości eksportu danych do Excela.

Zasada działania

Raport opiera się na analizie historii dokumentów środków trwałych.

Wartości netto, amortyzacji i umorzenia wyliczane są na dzień wskazany parametrem [Na dzień]. Dodatkowy parametr [Rok zmian wartości] służy do wyliczenia wartości zwiększeń i zmniejszeń we wskazanym roku.

Wykaz i znaczenie kolumn na raporcie:

 • Grupa
 • Akronim ŚT - skrócony kod środka trwałego
 • Nazwa ŚT - nazwa środka trwałego
 • Księga - księg środka trwałego
 • Nr inwent - numer inwentarzowy środka trwałego
 • Data przyj do ekspl - data przyjęcia do eksploatacji
 • Podst. bil. - początkowa wartość amortyzacji bilansowej na karcie środka trwałego
 • Zwiększenia bil. - wartość zwiększeń bilansowych wynikających z dokumentów OT i dodatnich MW w roku wskazanym parametrem [Rok zmian wartości]
 • Zmniejszenia bil. - wartość zmniejszeń bilansowych wynikających z dokumentów LT i ujemnych MW w roku wskazanym parametrem [Rok zmian wartości]
 • Stawka bil. - stawka amortyzacji bilansowej z karty środka trwałego
 • Am. bil. bież. - amortyzacja bilansowa bieżąca, czyli roczna wartość amortyzacji bilansowej w roku wskazanym parametrem [Rok zmian wartości]
 • Dotych. umo. bil - dotychczasowe umorzenie bilansowe, czyli wartość zamortyzowana bilansowo na wskazany dzień
 • Netto bil. - wartość netto bilansowo, czyli wartość początkowa bilansowa pomniejszona o wartość umorzenia bilansowego na wskazany dzień
 • Podst. podatk. - podstawa podatkowa, czyli początkowa wartość amortyzacji podatkowej z karty środka trwałego
 • Zwiększenia podatk. - wartość zwiększeń podatkowych wynikających z dokumentów OT i dodatnich MW w roku wskazanym parametrem [Rok zmian wartości]
 • Zmniejszenia podatk. - wartość zmniejszeń podatkowych wynikających z dokumentów LT i ujemnych MW w roku wskazanym parametrem [Rok zmian wartości]
 • Stawka podatk. - stawka amortyzacji podatkowej z karty środka trwałego
 • Am. pod. bież. - amortyzacja podatkowa bieżąca, czyli roczna wartość amortyzacji podatkowej w roku wskazanym parametrem [Rok zmian wartości]
 • Dotych. umo. pod. - dotychczasowe umorzenie podatkowe, czyli wartość zamortyzowana podatkowo na wskazany dzień
 • Netto pod. - wartość netto podatkowo, czyli wartość początkowa podatkowa pomniejszona o wartość umorzenia podatkowego na wskazany dzień

Wykaz i znaczenie parametrów na raporcie:

 • Na dzień - brane są pod uwagę tylko dokumenty których data dokumentu i obowiązywania jest mniejsza lub równa wskazanej
 • Rok zmian wartości - dotyczy wartości w kolumnach: [Zwiększenia bil.], [Zmniejszenia bil.], [Zwiększenia podatk.], [Zmniejszenia podatk.], [Am. bil. bież.], [Am. pod. bież.] - wyliczane są wartości tylko w obrębie wskazanego roku.

Ze względu na ograniczenie raportu typu wykres do dwudziestu kolumn niektóre kolumny w raporcie zostały wyłączone. Dodatkowo liczba kolumn została zredukowana do 19, ponieważ istnienie 20 kolumn powoduje niepoprawne sortowanie (po ostatniej kolumnie). Kolumny mogą one zostać łatwo włączone kosztem innych kolumn. Są to: Numer ewidencyjny, Księga, Sposób zakupu, Miejsce użytkowania, Numer konta księgowego stanowiska kosztów.

Podłączenie raportu w programie

Raport dostępny jest pod ikoną wykresu i powinien zostać podpięty w kontekście kartoteki środków trwałych, zakładka wg akronimu. Raport wymaga do działania niestandardowej funkcji SQL, której podpięcie wymaga uprawnień administracyjnych do bazy danych. 

Definicja raportu

Lista środków trwałych: zakładka wg akronimu

Nie

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Dodatkowe obiekty SQL

Dostęp do pełnej treści artykułu jest ograniczony.
Płatność przedpłatą Pro forma lub przelewem PayU.

Rejestr zmian

 • 2020-03-25 
  1.     Zmiana sposobu liczenia [Am. bil. bież.], [Am. pod. bież.] - wartość amortyzacji we wskazanym roku zmian 
  2.     Zmiana nazewnictwa kolumn z "Amortyzacja ... narastająco" na "Dotychczasowe umorzenie ...": [Am. bil. nar]. -> [Dotych. umo. bil.], [Am. pod. nar.]->[Dotych. umo. pod.]
 • 2020-08-28 
  1.     Wykluczenie dokumentów LT z Podstawy podatkowej i bilansowej, gdyż w podsumowaniu Podstawa była niepotrzebnie pomniejszona o dokument LT.
 • 2021-02-04 
  1.     Poprawka dla wersji XL 2020.2: Uwzglednienie przypadku dokumentów LT odejmujących od końcowej kwoty netto, pełnej kwoty BO (nie pomniejszonej o amortyzację) czego efektem były ujemne wartości.
 • 2021-10-13
  1. Wykluczenie dokumentów MW i MWK z Podstawy podatkowej i bilansowej. 

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph