Data utworzenia: 10.10.2016 Numer referencyjny: SXJ010 Publiczny

Upgrade Comarch ERP XL | Artykuł ERP XL

Wprowadzenie

Upgrade Comarch ERP XL
Artykuł opisuje zagadnienie Upgrade w programie Comarch ERP XL. Daje odpowiedź na najczęściej zadawane przez klientów pytania: czym Upgrade jest, jakie daje korzyści, czy warto go wykupić i jak go zamówić.

Co to jest Upgrade w Comarch ERP

Upgrade to rodzaj ubezpieczenia związanego z utrzymaniem aktualności programu komputerowego. Aktualność obejmuje zmiany w przepisach prawnych, nowe funkcjonalności oraz usunięcie zgłoszonych błędów w programie.

Upgrade oznacza też utrzymanie gwarancji na program. Producent gwarantuje poprawne działanie programu pod warunkiem ważnego upgrade.

Upgrade to również prawo do zwiększenia liczby posiadanych licencji. Firma posiadająca program nie objęty upgradem jest pozbawiona możliwości zakupu dodatkowych licencji, ponieważ nie ma technicznej możliwości rozróżnienia, które licencje z łącznej puli będą objęte Upgradem w ramach nowego zakupu, a które dotyczą okresu nie objętego Upgradem. Dodatkowe licencje można zakupić tylko do programu objętego Upgrade.

Upgrade częściowy

Oznacza dążenie klienta do zakupu Upgrade na wybrane licencje, na przykład księgowości. Nie ma możliwości zakupu w Comarch Upgrade’u na część licencji. Zakup Upgrade musi obejmować wszystkie licencje.

Rezygnacja z wybranych licencji

Koszt Upgrade jest zależny od liczby posiadanych licencji. Zdarzają się jednak przypadki, w których zakupione licencje nie są wykorzystywane przez firmę. Możliwa jest wtedy rezygnacja z wybranych licencji przed zakupem Upgrade, co powoduje pomniejszenie ceny za Upgrade. Przywrócenie porzuconych licencji nie jest już możliwe i w razie potrzeby należy zakupić je ponownie.

Koszt Upgrade ERP XL

Cena za zakup Upgrade w wymaganym terminie wynosi 14% cennikowej wartości posiadanych licencji. Przez wartość cennikową rozumie się obowiązującą w danym momencie cenę w Comarch. Fakt, że jakieś licencje mogły zostać zakupione w cenie promocyjnej lub został na nie uzyskany indywidualny rabat Partnera nie mają tutaj znaczenia. Oczywiście pozostaje możliwość wynegocjowania ceny za Upgrade ze swoim Partnerem Comarch, choć najlepiej jest ustalić te warunki przed zakupem programu.

Zakup Upgrade nie jest obowiązkowy, jednak brak kontynuacji w ciągłości skutkuje wyższą ceną za upgrade przy zakupie po przekroczeniu terminu.

Koszt Upgrade nie uwzględnia kosztu związanego z ewentualną usługą zainstalowania nowszej wersji programu u klienta, o czym wspominam w dalszej części artykułu.

Termin Upgrade

Zakup nowego programu obejmuje Upgrade na kolejny rok od daty rejestracji zakupu pierwszej licencji. Warto jest więc tak zaplanować zakup licencji, aby stały się one szybko funkcjonalne i pracowały na siebie, zamiast „leżeć odłogiem”.

Termin zakupu Upgrade określony jest na certyfikacie licencji i jest widoczny w programie. Aby sprawdzić termin na poziomie programu należy z poziomu dowolnego modułu z Menu opcję Pomoc -> O programie, a następnie kliknąć ikonę klucza.

Sprawdzenie terminu ważności upgrade:

Termin ważności upgrade ERP XL

Nie dopełnienie zakupu Upgrade w wyznaczonym terminie skutkuje utratą możliwości skorzystania z warunku cenowego 14% wartości licencji.

Upgrade, a podniesienie wersji programu

Zakup Upgrade nie oznacza bezwzględnej konieczności podniesienia wersji programu w firmie. Nie wymaga też natychmiastowej aktualizacji klucza HASP, który przechowuje informację o terminie ważności Upgrade. Aktualizację programu można przeprowadzić w dowolnym momencie, kiedy zachodzi taka potrzeba.

Data wydania instalowanej w firmie wersji programu musi pokrywać się z ważnością okresu ważności Upgrade. Przy tej okazji może istnieć konieczność aktualizacji terminu ważności Upgrade na kluczu HASP.

W ramach Upgrade klient ma prawo do bezpłatnego pobrania aktualnej wersji Comarch ERP XL i zainstalowania jej w swoim środowisku. Ma prawo do wykonania tej czynności samodzielnie. Zaleca się jednak aby podniesienie wersji programu zostało przeprowadzone przez kompetentne osoby, najlepiej autoryzowanego partnera Comarch. Jest to usługa zewnętrzna nie związana z samym zakupem Upgrade i zwykle jest płatna. Należy spodziewać się, że firma która podejmie się u klienta podniesienia wersji programu będzie chciała obciążyć tego klienta fakturą za wykonanie usługi.

Koszt podniesienia wersji programu przez firmę zewnętrzną ustalany jest indywidualnie z klientem. Jest on tym większy im więcej niestandardowych dodatków posiada klient (ponieważ konieczne jest sprawdzenie poprawności działania tych dodaktów na nowej wersji i ewentualne ich dostosowanie) oraz im więcej stacji roboczych posiada klient (ponieważ program trzeba zainstalować oddzielnie na każdej stacji roboczej).

Czy warto przedłużać Upgrade

Licencja na zakupiony program jest dożywotnia, a zakup Upgrade nie jest obowiązkowy. Warto jednak przedłużać każdego roku Upgrade z kilku powodów:

Daje możliwość zakupu dodatkowych licencji, gdy firma się rozwija lub powstaje potrzeba posiadania dodatkowej funkcjonalności programu.

Gwarantuje aktualność programu w stosunku do zmian prawnych. Zwłaszcza w zakresie przepisów podatkowych, rachunkowych i płacowych trudno jest przewidzieć jakie zmiany mogą utrudnić lub uniemożliwić pracę na nieaktualnym programie.

Daje dostęp do nowych funkcjonalności programu. Największe zmiany funkcjonalne dotyczą zwykle integracji z różnorodnymi serwisami internetowymi, zarządzania promocjami oraz gospodarki magazynowej.

Nowsze wersje programu zmierzają do poprawy ergonomii pracy i w większości eliminują błędy zgłoszone w poprzednich wersjach programu.

Nowe wersje są zgodne z nowym środowiskiem informatycznym, zwłaszcza w zakresie systemu Windows.

Upgrade jest przedłużeniem gwarancji i klient ma prawo spodziewać się usunięcia zgłoszonego przez niego błędu lub poprawy jakiejś funkcjonalności.

Jak zamówić Upgrade

Zamówienia należy dokonać u obsługującego firmę Partnera Comarch, co najmniej kilka dni przed wygaśnięciem terminu, aby Partner zdołał zamówić Upgrade w terminie. Rozliczenie za Upgrade następuje pomiędzy klientem, a Partnerem, który pośredniczy w tej transakcji.

Sample2ść h3 tag

Sample pararaph